El – Mübdi

mubdi

Bu ismin vefkine sahip olmak ister misiniz?

Bu ismin tecellisini yaşamak istersen senin için vefkini hazırlayabilirim.
Vefk siparişini vermek için Tıklayın

EL-MÜBDİ: Eşyayı yoktan ilk defa var eden, yaratan demektir.

İbda ve inşa, baştan, yoktan yaratmak ve inşa etmek demektir. Mübdi’de bu işi yapan, yani mahlukatı, hiç yok­tan, örneksiz, benzersiz yaratan demektir:

“Onlar, Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptı­ğını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.”(Ankebût, 29:19)

“Doğrusu O, önce yoktan başlatıp var kılar; sonra da öldürüp yeniden geri çevirir.” (Bürûc,85:13)

“O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir ka­rar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.”(En’âm, 6:98)

“Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir…” (A’râf, 7:189)

“Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O’dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O’nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/en yüce sıfatlar O’nundur. O’dur Azîz, O’dur Hakîm.”(Rum, 30:27)

insanlar, var olan şeylerden bir şeyler yapıp ederler ve bir terkip meydana getirebilirler, ama hiç örneği ve benze­ri, yapacağı şeye ilham olan, onun özelliklerini çağrıştıran bir şey olmadan, hiçbir şey yapamazlar. Bu yüzden örnek- siz ve benzersiz yaratan yüce Allah’ı takdir etmek ve ona kulluk etmek gibi bir görevi vardır. Özellikle O’nun büyük­lüğünü ve gücünü takdir etmenin en derin ve en güzel ifa­desi olan Namaz ibadeti, bu işi için oldukça gerekli bir iba­dettir. Çünkü namazda sürekli Allah’ı tekbir (büyüklüğünü takdir etme), tahmid (ona ham etme), takdis (noksan sıfat­lardan tenzih etme) ve yüceliğini (Sübhane Rabbiye’l-A’lâ ve Sübhane Rabbiye’l-Azim) diyerek yüceltme vardır.

Android uygulamamızı hala indirmedin mi?

Sitemizi beğendin fakat adresini aklında tutmak istemiyor musun?. Android uygulamamızı indirmek için Tıklayın

Bu adın harfleri içinde de Allah’ın adındaki harflerden bir harf vardır. Bu da, bu adı Hak Teâlâ’nın azametli adları arasına da iletmiştir.

Hizmet Meleğinin adı (Hz. Kehyâil)dir. Emri altında 4 komutan melek vardır.

Bu adı devamlı olarak zikreden kimselere adın meleği gökten iner ve onların dileklerini yerine getirir.

Bu adın duası şöyledir:

Duanın okunuşu:

“Yâ Mübdiü! Ente Allahül-llezi azharte sirral vahdeti fi kulubi ehlül tevhidi ve refa’te livâel mecdi fi suduri ehlil tecridi. Ve ne-sabte râyetel marifeti fi feyafi ukuli ehlül tefridi, es’elüke AI-lahümme ‘bima ebdeytehü fi kalbi hatimül enbiyâi ve bima se-bettehü fi hatimül evliyâi ve bimâ neşerte fi zatihima min rekâikul âlâi ve-nna’mâi en terüdni ileyke fil ibtidâi vel intihâi, ve en tahyini fisserâi vel darrâi…”

Android uygulamamızı hala indirmedin mi?

Sitemizi beğendin fakat adresini aklında tutmak istemiyor musun?. Android uygulamamızı indirmek için Tıklayın

Rabbani ve nuranı bir gizliliği olan bu adı çokça zikreden kimseler, Hak Teala’nın gizlilik kapılarının kendilerine açıldığını görür ve bu hikmeti kendi dilleri ile de ikrar ederler.

Bu fani dünyada bir kimsenin işi ancak yüce Allah’ın adlarını anmakla yerine getirilebilir.

Yeni bir işe başlayacak olan bir kimse, Allah’ın bu yüce adını anarak ilk adımını atarsa, o işden hayır ve bereket görmüş olur.

Bu ad, özellikle ilahi ilim alanında yeni eserler telif edenler ta­rafından anılırsa, yazdıkları kitaplar ömürlü olur ve hayırlı sonuç verir.

Bilim dalında çalışanlar bu öğüdü hiç bir zaman unutmamalı ve bu adı çokça anmalıdırlar. Ancak böylelikle başarıya ulaşabilirler.

Bu adın sayıca kıymeti 56’dır. Bu da Vekil adının bir işaretidir. Bundan da yine Allah Teala Hazretleri’nin Mübin adını da bulmaktayız. Harflerinin adları ise 205’dir. Ve Hak Teala’nın Alim adının işaretidir.

Bu adın dörtlü vıfkı aşağıdadır.

mubdi_vefk

Android uygulamamızı hala indirmedin mi?

Sitemizi beğendin fakat adresini aklında tutmak istemiyor musun?. Android uygulamamızı indirmek için Tıklayın

EL-MÜBDİ isminin zikri (56) adettir. Zikir saati Müşteri; günü Perşembe’dir.

Android uygulamamızı hala indirmedin mi?

Sitemizi beğendin fakat adresini aklında tutmak istemiyor musun?. Android uygulamamızı indirmek için Tıklayın

  1. Hamile bir kadının eşi, karnında şahadet parmağı ile bir daire çizerek, 20 defa “Y MÜBDİ”yazsa ve okusa ço­cuk düşürmekten korunur ve kurtulur.
  2. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimse her istediğini rüyasında görür.
  3. Bu isim aynı zamanda gönül teshiri için de önemlidir. Çok kere tecrübe edilmiştir.
  4. EL-MÜBDİ ismini bir yazar vird edinir ve her gün okumaya devam ederse, yazarlık alanıyla ilgili konularda büyük fikri gelişmeler sağlar ve yazdığı kitaplar kısa za­manda tanınıp aranır ve tutulur; maddi-manevi her konu­da yardım görür.

Android uygulamamızı hala indirmedin mi?

Sitemizi beğendin fakat adresini aklında tutmak istemiyor musun?. Android uygulamamızı indirmek için Tıklayın

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mu’izz

El – Mucib

El – Mani

El – Musavvir