Sure Açıklaması
(Açık delil manasına gelen ve birinci ayette geçen «beyyi­ne» kelimesi sureye ad olmuştur. Talâk suresinden sonra Medine’de nazil olmuştur ve 8 ayettir. Bu surede Küf­re sapanlardan ve müşriklerden söz edilmiş, onla­rın bazı davranışları anlatılmış, inanan ve iyi işler yapanların kurtuluşa ereceği ifade edilmiştir.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1-  Kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, kendilerine (özürlerini orta­dan kaldıracak) apaçık bir delil gelinceye kadar, (kendi hallerine)salıverilecek değil­lerdir.

2- (O apaçık delil) Allah’tan gönderil­miş bir elçi (olup) tertemiz sahifeleri oku­maktadır.

3-  Onların içinde dosdoğru yazılı gerçekler vardır.

4- Kitap ehlinden olanlar, ancak ken­dilerine apaçık belgeler geldikten sonra fırkalara ayrıldılar.

5- Oysa onlar, dini yalnızca O’na ha­lis kılanlar olarak sadece Allah’a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve ze­kâtı vermekten başkasıyla emredilmiş değillerdir. İşte sapasağlam din budur.

6- Hiç şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sü­rekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir.

7- İman edip salih amellerde bulu­nanlar (var ya), işte onlar da yaratılmışla­rın en hayırlılarıdır.

8- Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altın­dan ırmaklar akan Adn cennetleridir. Al­lah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O’ndan hoşnut kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir.

(Cabir b. Abdillah şöyle diyor: «.Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: «Nefsim elinde olana yemin ederim ki bu (Ali) ve taraftarları kıyamet günü kurtuluşa erenlerdir. O benimle birlikte ilk iman edeniniz, Allah’ın ahdine en vefalı olanınız, Al­lah’ın emrine karşı en dosdoğru olanınız, halka karşı en adil olanınız, eşitlik hususunda en adalet­li olanınız ve Allah nezdinde meziyet olarak en bü­yük olanınızdır.» Cabir b. Abdillah daha sonra şöyle demiştir: «Bunun üzerine de mezkûr ayet nazil oldu. O zamandan sonra sahabe, «Ali geldi» denilince, «Yaratılmışların en hayırlısı geldi» der­lerdi.)