Sure Açıklaması
(Mekke’de nazil olmuştur ve 7 ayettir. Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına «Fatiha» denilmiştir Diğer adları şunlardır «Ana kitap» manasına «Ümmü’l Kitâp», «dinin asıllarını ihtiva eden» ma­nasına «el-Esâs», «ana hatlarıyla islâm’ı anlattığı» manasına «el- Vâfıye», «namazda veya nüzulde iki defa tekrarlandığı» manasına «es-Seb’ul Mesâni», «birçok esrarı taşıdığı» manasına «el-Kenz». Peygamber (s.a.a), «Fatiha’yi okumayanın namazı olmaz» buyurmuştur Onun için, Fatiha, namazların her rekâtında okunur Manası itibariyle Fatiha, en büyük dua ve münacattır. Kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı, desteğin yalnızca Al­lah’tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Al­lah’ın iradesine dayandığı hususları bu surede ifadesini bulmuştur Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir Kur’an’ın ihtiva ettiği esaslar, ana hatları ile Fatiha’da vardır Zira Fatiha’da, övgüye, ta­zime ve ibadete lâyık bir tek Allah’ın varlığı, O’nun hâkimiyeti, O’ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

(Yenabi’ul Mevedde s.69-70’de şöyle yer almıştır: «Biliniz ki bütün semavi kitapların sırları Kur ‘an ‘da, Kur ‘an ‘da olan bütün sırlar Fatiha suresinde. Fatiha suresinde olan bütün sırlar «besmele»de, «besmele»de olan bütün sırlar «besmele»deki «be» harfinde ve «be» harfinde olan bütün sırlar ise «be» harfinin altındaki noktadadır»

Daha sonra İmam Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: «Ben, «be» harfinin altındaki noktayım.» Hafız Kunduzi’nin belirttiğine göre Hakim Tirmizi, Ibn-i Abbas’ın bu ayetin tefsirinde şöyle dediğini ri­vayet etmiştir: «İmam Ali, Bismillahirrahmanirrahim’de var olan «be» harfinin altındaki noktayı, akşamdan sabah namazına kadar tefsir eder­di de yine bitmezdi.»)

2- Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

3- Rahman’dır, Rahim’ dir. (Allah-u Teâlâ’nın rahman ve rahim sıfatlarının her ikisi de «rahmet» mastarından türemiş olmakla birlikte, farklı anlamlar ifade etmektedir Rahman daha çok rahmet genişliğine. Rahim ise daha çok rahmetin sü­rekliliğine vurgu yapmaktadır)

4- Hesap gününün sahibidir.

5- Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.

6- Bizleri doğru yola hidayet et.

7- Kendilerine nimet verdiğin, gazaba uğramamış ve sapmamış kimselerin yoluna.

(Bu cümle önceki ayette yer alan cümlenin bedeli veya sıfatı konu­mundadır; bağımsız bir cümle değil. Dolayısıyla burada tek bir gruptan söz edilmektedir, üç ayrı gruptan değil. Yollarına ermeyi dilediğimiz nimet verilmiş kimseler, aynı zamanda gazaba ve sapmaya da bulaşmamış kimseler olmalıdır Dolayısıyla nimet verilmiş kimseleri, gazaba uğramışlar ve sapmışlardan ayıran ve bu iki grubu Yahudiler ve Hıristiyanlar olarak mana eden ayetler, sadece ifadenin en yetkin mısdaklarını beyan etme makamındadır, mana etme makamında değil.)